PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY

Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1341

1) Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí především Zákonem 49/2009, (tzv. Školským zákonem 561/2004), vyhláškou o školním stravování
č. 107/2005, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Provoz ŠJ
Pracovní doba:
6:00 – 15:00

Výdejní doba
obědy do jídlonosičů 11:15 - 11:45
obědy 11:45 - 14:45

3) Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem vedoucí jídelny. Případná změna je oznámena předem ve školách a na viditelném místě v jídelně.

V souladu s prováděcí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 jsou rozděleny věkové kategorie strávníků (do vyšší kategorie jsou žáci zařazeni, pokud v příslušném školním roce dosáhnou daného věku) a platby za oběd následovně:
I. Skupina 7 až 10 let 19,- Kč
II. Skupina 11 až 14 let 21,- Kč
III. Skupina 15 let a více 23,- Kč
IV. Skupina dospělí strávníci 53,- Kč
V. Skupina zaměstnanci škol 52,- kč - příspěvek zaměstnavatele

4) Placení stravného
Sporožiro a bankovní účty - inkasováno zálohově vždy 5. v měsíci. Odhlášky jsou odečítány ze záloh na další měsíc. Případný přeplatek či nedoplatek je vyúčtován v měsíci červenci.

Poštovní poukázky - vyzvednout do konce předchozího měsíce. Splatnost do 3. dne v měsíci, kterého se platba týká. Odhlášky se odečítají od následujícího měsíce.

Hotovostní platby – na měsíc předem. Přeplatky se odečtou od následujícího měsíce.
Upozornění: v případě platby složenkou nebo hotově, je přeplatek na žádost vyplacen strávníkovi po ukončení stravování nebo na konci školního roku (strávník si zůstatek hlídá sám). Pokud se strávník odhlašuje osobně v účtárně, je mu případný přeplatek vrácen automaticky.
První měsíc stravování (platí pro nové strávníky) je nutno zaplatit hotově i v případě, že strávník bude dále platit převodem (pokud nepřinese s sebou souhlas s inkasem, nebo již bude po inkasním období, tj. po 5.dni v měsíci).

Neuhrazená platba z účtu nebo sporožira je strávníkovi oznámena bezodkladně po zjištění této skutečnosti. Strávník je "zablokován", snímač oznámí neznámou kartu a je vyzván kuchařkou, aby konzultoval tuto událost v kanceláři. Tam obdrží oznámení o neprovedené platbě, na kterém je vyčíslena částka a termín splatnosti. Následně je "odblokován" a může jít na oběd. Neuhrazenou platbu uhradí strávník hotově v kanceláři.

5) Přihlášky / odhlášky ze stravování
Přihlášky či odhlášky akceptujeme telefonicky nebo osobně v pondělí nebo jiný první den po volném dni do 8.00 hod.,
v ostatní dny do 7.00 hod. Přihlásit či odhlásit se lze také v boxu či přes internet ( pokud je strávník k této možnosti zaregistrován). V tomto případě jsou odhlášky prováděny den předem.

Strávníci jsou povinni odhlašet obědy sami, i když jde o akce pořádané školou (škola nehlásí výlety, týdenní pobyty třídy a pod. !!!! )

Změnit oběd z I. na II. chod lze pouze v boxu či internetem a to dva dny předem ( př. v pondělí na středu. Pozor!! Pokud měníte v pondělí na úterý, tento oběd si odhlásíte!!!).

Pravidelné odhlášky - strávníci si mohou nahlásit pravidelné odhlášky (pátky, sudé či liché týdny atd.). Platí do odvolání.

Strávníci platící převodem jsou automaticky přihlášeni po celou dobu předpokládaného studia ( ZŠ do 9. ročníku, SŠ do 4. ročníku tj. v září mají nahlášen oběd již první den zahájení školního roku!!!!!).

Strávníci platící hotově nebo složenkou jsou přihlášení po vyzvednutí složenky nebo zaplacení stravy.

Pravidla pro odnášení obědů z jídelny:

• Na dotované jídlo (jedná se o oběd žáka nebo studenta) má strávník nárok pouze pokud je přítomen na vyučování, popřípadě první den nemoci. Takže vyzvednout obědy do jídlonosičů pro žáky a studenty je možné pouze v první den nemoci. Poté je nutné obědy odhlásit.
V případě zjištění neoprávněného odběru dotované stravy bude strávníkovi rozdíl doúčtován!!!
(Je možné dále odebírat obědy pouze za plnou cenu, tj. jako cizí strávník.)
• nevyzvednutá strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada
• je zakázán odběr do skleněných nádob
• obědy odebrané do jídlonosičů jsou určeny dle vyhlášky min. zdravotnictví 137/2004 k přímé spotřebě. Námi doporučená spotřeba je do 15.15 hodin

6) Stravenky
Místo stravenek používáme čipy nebo čipové karty. Cena čipové karty je 35,-Kč, čipu 125,-Kč. Pokud strávník tyto vrátí nepoškozené, peníze se mu vrací. Jejich ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři.
V případě, že strávník nemůže prokázat objednaný oběd čipem nebo čipovou kartou, vyplní si náhradní stravenku a nechá si ji v kanceláři potvrdit. (Jedná se o nahodilou situaci, nikoli o stálé řešení).

7) Stav konta
Každý strávník může zjistit :
      a) denně na obrazovce v boxu nebo na internetu (v případě registrace)
      b) telefonicky v kanceláři ŠJ – v pracovní dny od 7:30 hodin do 15:00 hodin

8) Vyúčtování na konci školního roku
Viz placení stravného - bod 4

9) Prázdniny
V těchto dnech je strávník automaticky odhlášen. V případě, že jídelna vaří, musí se každý strávník přihlásit osobně v kanceláři účetní. Cena je stejná jako pro „cizí strávníky“.

10) Ředitelské volno
Škola nahlásí jídelně skutečnost, že její žáci mají ředitelské volno. Na základě tohoto hlášení jídelna odhlásí všechny strávníky školy. V případě, že má někdo o stravování zájem, přihlásí se osobně v kanceláři. Cena oběda je stejná jako u cizích strávníků. ( Zákon 561/2005; část 11 – hmotné zabezpečení - viz pravidla pro odnášení obědů z jídelny.)

11) Ochrana majetku strávníků
V prostorách schodiště byly instalovány bezpečnostní kamery, které zaznamenávají pohyb strávníků.
U jídelny pro žáky jsou skříňky s uzamykatelnými boxy, do kterých si mohou strávníci odkládat cennosti a tašky. Podmínkou je pořídit si vlastní visací zámek, který si po odebrání odložených věcí strávník odnese, aby byla tato k dispozici pro další strávníky. Vyhrazujeme si právo otevřít uzamčenou skříňku po 15:00 hodině násilím.

12) Jídelní lístek
Je vyvěšen v jídelně ŠJ, v boxu, na internetu (www.strava.cz, zařízení 0919).
Dietní stravování je nutné dohodnout v kanceláři ŠJ - nutné doporučení lékaře.

13) Dozor v jídelně školního stravování (velká jídelna ve druhém patře) vykonává osoba viditelně označená jako dozor

Práva dozoru:
- legitimovat neukázněné strávníky ( pomoci čipu nebo čipové karty vydané ŠJ)
- informovat o chování strávníků v jídelně vedoucí Centrální ŠJ, která je oprávněna následně informovat příslušnou školu.
- vykázat z jídelny strávníka, který porušuje řád
- přivolat při závažném porušení veřejného pořádku policii

Povinnosti strávníků
* Prokázat se u výdejního pultu platnou kartou nebo čipem, popřípadě náhradní stravenkou.
> * Chovat se ohleduplně, dodržovat zásady slušného stolování.
* Udržovat v čistotě a pořádku stoly a všechny prostory jídelny.
* Odnášet použité nádobí, uklidit po sobě nepořádek
* Uposlechnout pokynů dozoru a pracovníků jídelny.
Je zakázáno
* znehodnocování obědů (zvláště polévek)
* předbíhat ostatní strávníky
* vyvolávat šarvátky, bitky či jiné projevy násilí
* přinášet do jídelny potraviny, alkohol, drogy a pod.
* kouření v prostorách jídelny a v jejím okolí

Jídelna si vyhrazuje právo vyloučit strávníka pro opakované porušování řádu ze stravování - informovat o tomto záměru zákonné zástupce a školu.

14) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí.

V Třebíči dne 30. 10. 2009
Bc. Drahomíra Trnčíková
vedoucí Centrální školní jídelny